Brandskade

Har man været udsat for en større brandskade på sin bygning skal der laves en erstatningsopgørelse/skadeopgørelse. Grundlaget for beregning af erstatningen er forsikringspolicen samt forsikringsbetingelserne, heri står der hvad der er forsikret og særlige forhold.

JPH Forsikringsskader ApS har mange års erfaring med opgørelse af brandskader over hele landet.

Erstatning efter brandskade

Der kan være tale om en totalskade eller en reparationsskade. Uanset hvad der er tale om, så er det vigtigt at man foretager en grundig gennemgang af skaderne.

En opgørelse over erstatning ved brand består i, at man regner på alle dele af bygningen, helt ned til antal af fodlister. Det kræver en meget grundig gennemgang af bygningen samt ofte møde med forsikringstager så alle detaljer kommer med. Herefter bliver der lavet en mængde- og priskalkulation. En så detaljeret opgørelse af brandskaden er nødvendig for at sikre, at I som forsikringstager modtager korrekt erstatning efter brandskaden. De fleste bygningsforsikringer er indtegnet som en nyværdiforsikring med restværdierstatning, Dog er der ofte den regel, at bygningen ikke må være forringet mere end 30 %, Det vil sige, at der i de fleste tilfælde betales nyt for gammelt. Er en bygning forringet mere end 30 % fradrager man i erstatningen med værdiforringelsesprocenten.

Læs mere

Restværdierstatningen giver forsikringstager mulighed for, i stedet for reparation, at få opført en ny tilsvarende bygning, hvis en bygningsskade overstiger en given % (se forsikringsbetingelserne) men ofte skadet 50% eller mere.  Er der usikkerhed om en bygning er skadet mere en 50% laves der en skadegradberegning.

Af andre forsikringsformer kan nævnes:

Dagsværdiforsikring: Det forsikrede er dækket for dets værdi som nyt med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og alder.

Første risikoforsikring: Det forsikrede er dækket med den sum, som er fastsat af assurandør og forsikringstager. Forsikringssummen kan fastsættes lavere end det forsikredes værdi.

Sumforsikring: Det forsikrede er dækket med den sum, som er fastsat af assurandør og forsikringstager. Forsikringssummen skal svare til det forsikredes værdi som nyt med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og alder og med tillæg af de oprydningsomkostninger, der kan blive tale om efter skaden.

Da vi opdagede et problem i taget vores hus, som vi mistænkte var relateret til ejerskifteforsikring kontaktede vi JPH Forsikringsskader som vi havde fået anbefalet. Jes Svennum blev vores rådgiver og har guidet os igennem forløbet og sikret en god og fair løsning. Jes har under hele forløbet været konstruktiv og løsningsorienteret. Den tilgang blev udslagsgivende for at vi nåede godt i mål med en ellers meget kompleks sag.

Mike Secher

I en større skade som man intet ved om selv, er det guld værd at blive fulgt og hjulpet hele vejen af kompetente personer. Her er vi på allerbedste vis blevet hjulpet igennem og “holdt i hånden” -det har været en stor tryghed i hele processen. Helt uvurderligt og så på den fineste måde. Stor respekt for din måde at arbejde på.

Anni Vilsgaard

Hvis I nogensinde skulle komme ud for at have brandskade eller lign. kan vi af hele hjertet anbefale at få rådgivning af JPH Forsikringsskader. De har “holdt os i hånden” under hele processen og har været en helt uvurderlig hjælp og støtte. Lene og Erland Pedersen

Lene Pedersen